خواص دارویی رازک چیست؟!

خواص دارویی رازک چیست؟! رازک رازک دارای مواد و عناصر گوناگون مؤثری است: دو اسید رزینی و یک آلکالوئید، یک روغن مایع معطر و چندین ماده ازت دار دارد.رازک در عین حال، مقوی کبد و معده و آرام ... مطالب بیشتر