درمان خانگی عفونت های رحم!!

درمان خانگی عفونت های رحم!! ترشح واژینال، عفونتهای رحم و ضمایم آن گلنار ۲۰ گرم ،کندر 15 گرم ، تخم خرفه ۲۰ گرم ،تخم کرفس  20 گرم گل ارمنی 15 گرم، تخم مورد15 گرم   همه ... مطالب بیشتر