درمان زود ازالی در مردان با طب سنتی

درمان زود ازالی در مردان با طب سنتی سستی کمر در مردها، انزال زودرس دارچین ۵ گرم ،زنجبیل ۵ گرم ،هیل قراب 5گرم، میخک ۵ گرم ،شقاقل 15گرم،دار فلفل ۵ گرم، تخم زردک 30گرم،تخم شاهی ۳۰ ... مطالب بیشتر