سیر چربی خون را کاهش میدهد!!

سیر چربی خون را کاهش میدهد!! چربی خون، سفتی شریان ها توت خشک ۲۵۰ گرم ،شکوفه ذرت ۷۵۰ گرم ،همه را نرم کوبیده روزانه به جای غذا تا حد امکان از آن استفاده شود.عرقیات درمانی ... مطالب بیشتر