خفقان قلب و چگونگی علاج آن در طب سنتی

خفقان قلب و چگونگی  علاج آن در طب سنتی  خفقان قلب از حرارت در منابع مکتوب طبّ سنّتی ایران، خفقان (طپش قلب) این­گونه تعریف شده است: « حرکت مضطربه قلب که سبب آن، هر شیء مؤذی ... مطالب بیشتر