شخصیت و خصوصیات رفتاری شما از نظر گروہ خونیAB

شخصیت و خصوصیات رفتاری شما از نظر گروہ خونیAB حدود ۴٪ مردم دارای گروه خونی AB + و ۱٪ دارای گروه خونی AB- هستند. از نظر طبایع با طبع ژنتیکی صفرا مطابقت دارند. تلفیقی از روحیه ... مطالب بیشتر