روش ماساژ روده های بزرگ و کوچک چگونه است؟؟

روش ماساژ  روده های بزرگ و کوچک  چگونه است؟؟  انرژی را به دستانتان بیاورید و کل مقعد را منقبض کنید.الف) روده کوچک: به وسیله کف هر دو دست، با حرکات دورانی کوچک در اطراف ناف، ... مطالب بیشتر