برطرف کردن سموم و اندام ها و غدد با استفاده از روش “چی”

برطرف کردن سموم اندام ها و غدد با استفاده از روش  "چی" ضربه زدن متوالی و آهسته به اعضا و غدد به برطرف شدن سموم ته نشین شده در آنها کمک میکند و گردش جریان ... مطالب بیشتر