عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟

عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟  این عارضه به علت کشش شدید و یا پارگی ناکامل رباط خارجی قوزک پا رخ میدهد. علایم شامل درد و تورم، تندرنس (حداکثر میزان درد ... مطالب بیشتر