کاملترین نسخه از گیاه زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii)

کاملترین نسخه از گیاه زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii) زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii) اسامی عمومی دیگر: ابنرباریس، امبر باریس، زارج، عقدهنامهای علمی دیگر : (Berberis vulgaris; B.thunbergii)نام خانواده: خانوادهٔ زرشک (Berberidaceae).نوع گیاه: درختچهقسمت مورد استفاده: ... مطالب بیشتر