نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده سنگ ابوعلی سینا/ قسمت سوم

۶ - نوع دیگری از خاکه سنگشکن (برای ۱۰۰ بار خوردن) بدر زیره ، پوست ریشه درخت غاراز هر کدام ۵۰۹ گرممواد را خرد نموده و پس از غربال کردن، روزی ۲ - ۱ بار هر ... مطالب بیشتر

نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده سنگ ابوعلی سینا/ قسمت دوم

۲ - داروی دیگری که سنگها را حل و خارج می کند خاکستر پوست تخم مرغ (یا اسفنج دریایی سنگ شده)،ریشه خارخسک،بذر هویج وحشی،بذر خیار وحشی،بذرگل خیری،نشاسته برنج از هر کدام ۵/۹ گرمبذر رازیانه،بذر انیس، بذر ... مطالب بیشتر

نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده سنگ ابوعلی سینا/ قسمت اول

نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا  داروهای مرکب سنگ شکن از جانب ابن سینا به شکل طبیعی و بدون عملیات حرارتی، در آشکال دارویی ذیل آماده شده اند.۱ - ... مطالب بیشتر

همه چیز درمورد سنگ شکن کلیه!!

همه چیز درمورد سنگ شکن کلیه!! سنگ شکن تخم کافشه ۱۰گرم ،رازیانه ۱۰گرم،تخم گشنیز ۵ گرم ،تخم شوید۱۰گرم،تخم کتان ۱۰گرم،خارخاسک۱۰گرم،زنیان ۵ گرم ،تخم خرفه۱۰گرم،تخم کرفس ۱۵ گرم ،اذخر ۱۵ گرمسه قاشق غذاخوری با دو لیوان آب کمی ... مطالب بیشتر