آشنایی با دیافراگم 

 آشنایی با دیافراگم   دیافراگم عضله بزرگ، قوی و گنبدی شکل است که قفسه سینه را همراه با عضلات بین دنده ای از شکم جدا می کند. دیافراگم باعث توسعه فضای قفسه سینه میشود و اجازه ... مطالب بیشتر