آموزش طرز تهیه سکنجبین زرشک…

 آموزش طرز تهیه سکنجبین زرشک... سکنجبین زرشک این سکنجبین برای باز کردن انسداد عروق و تسکین حرارت معده و قلب نافع است و تب های صفراوی را کاهش میدهد و اشتهاآور و مدر است و سردردهای گرم ... مطالب بیشتر