بهترین حالت نشستن روی صندلی 

 بهترین حالت نشستن روی صندلی   روی صندلی قرار گیرید، پاها را صاف روی زمین و موازی یکدیگر قرار دهید. مفاصل لگن خاصره از هم جدا باشند. زانوها نیز باید به پهنای مفاصل لگن خاصره از هم ... مطالب بیشتر

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول) حفظ حالت صحیح بدن حالت بدن وضعیتی است که احساسی شما را نسبت به خودتان، زندگیتان و دیگران بیان می کند و در واقع نقش زبان بدن را بازی ... مطالب بیشتر

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت دوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت دوم) خم شدن به سمت جلو: بایستید و به سمت جلو خم شوید. سر و دستها را رو به پایین آویزان کنید. به طوری که ستون مهره خم شده و ... مطالب بیشتر

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم) دیگر قوز نکنید هنگامی که شانه ها رو به جلو خم می شوند تنفسی قطع می شود و همین امر ممکن است موجب خواب آلودگی و بیانگیزگی شما گردد. ... مطالب بیشتر

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم) حفظ فاصله وسوسه نشوید که بازوها یا آرنجها را به میز کار یا غذاخوری تکیه دهید. هنگامی که مشغول انجام کار نیستید ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر از میز فاصله ... مطالب بیشتر