ظرفیت مغز انسان چقدر است؟!

ظرفیت مغز انسان چقدر است؟! ظرفیت مغز پرده های مغز که جایگاه افکار، خاطرات و کلیه فعالیت های ذهنی انسانی می باشد از ۱۰ تا ۱۳ میلیارد سلول تشکیل شده است. تحقیقات علمی نشان میدهد که نابغه ... مطالب بیشتر