نسخه های گیاهی برای عفونت رحم در طب سنتی..!

نسخه های گیاهی برای عفونت رحم در طب سنتی..! درمان گیاهی عفونت رحم • ۵ گرم قرص کمر و ۵ گرم ریشه مرجان، ۱۰گرم بارهنگ. گلنار فارسی و بلوط از هر کدام ۱۰ گرم و ریشه زنبق ... مطالب بیشتر