از زایمان طبیعی چه میدانید؟!

از زایمان طبیعی چه میدانید؟! زایمان طبیعی اطلاع بر چگونگی و نحوه یک زایمان برای خانم ها ضروری است،زیرا عدم اطلاع بیشتر بر بغرنجی مسأله می افزاید. لازم به ذکر است که در حدود ۹۵ درصد زایمان ... مطالب بیشتر