افسردگی عصبی یا بیماری قرن (قسمت دوم)

مدارج افسردگیافسردگی عصبی درجات و اشکال مختلفی دارد که معمولاً عبارتندبحرف پوچ کسان ترک دوست نتوان کرد کسی که دل بکسی داد. پس نمیگیرد این حالت را میگویند (ملانکولی) که بتدریج بشخصیت شخص نفوذ میکند.درمان ... مطالب بیشتر