ابن سینا و اصول عمومی درمان بیماری سنگ کلیه / قسمت دوم

در نهایت بعضاً آنها را توسط وسایل پیشابران آهسته آهسته بیرون می کشند. اخیراً تدابیر تسکین بخشی درد و درمان جراحت های به وجود آمده نیز اجرا می شوند.ابن سینا به قصد جلوگیری از پیدایش ... مطالب بیشتر

ابن سینا و اصول عمومی درمان بیماری سنگ کلیه / قسمت او ل

ابن سینا و اصول عمومی درمان بیماری سنگ کلیه  علم پزشکی در دوره ابن سینا هنوز درباره ی ظرافت های مکانیزم بیوشیمیایی پیدایش سنگ کلیه و همچنین درباره ذخایر اسید و قلیای بدن اطلاعات کافی ... مطالب بیشتر