کامل ترین تحلیل پزشکی در ارتباط با سندرم امبولی چربی

کامل ترین تحلیل پزشکی در ارتباط با سندرم امبولی چربی  سندرم آمبولی چربی اگر چه نادر است امّا یکی از وخیمترین عوارض شکستگی هاست و به علت انسداد عروق کوچک با «قطرات چربی» ایجاد می ... مطالب بیشتر