نشانه های آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟

 نشانه های آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟ قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید، از یک تا ۲۴ ساعت، میتواند موجب سرخی و گرم شدن پوست بدن شود. میزان درد و حساسی بودن پوست نیز به ... مطالب بیشتر

مهم ترین عامل آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟

مهم ترین عامل آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟ آفتاب سوختگی  در کودکان چیست؟ خورشید از دیرباز تاکنون، به عنوان بزرگترین درمان کننده در طبیعت معروف بود وقرنهای بسیاری مردم ان را ستایش می کردند و سر عبادت ... مطالب بیشتر