چرا برخی افراد غش می کنند؟؟

چرا برخی افراد غش می کنند؟؟ غش عبارت از بین رفتن موقت هوشیاری است که بعلت عدم . تکافوخون در مغز بوقوع می پیوندد، غشای بعلل مختلف اتفاق میافتد از قبیل جراحت وارده، دیدن خون، خستگی مفرط، ... مطالب بیشتر