آنچه باید درباره کلسترول بدانید..!

آنچه باید درباره کلسترول بدانید..! اندازه گیری کلسترول کلسترول چربی است که در سلولهای بدن و خون شما وجود دارد. هر روز کبد ۱۰۰۰ میلی گرم کلسترول از چربی های اشباع نشده تولید می کند و حدود ۴۰۰ ... مطالب بیشتر

گلولهٔ کلسترول آهسته ولی کشنده..!

گلولهٔ کلسترول آهسته ولی کشنده..! کلسترول داشتیم در بارهٔ خودکشی صحبت می کردیم، خودکشی با گلولههای آهسته بدون در نظر گرفتن اینکه گلوله آهسته می آید یا ناگهانی است، شرحه شدن اندام حتمی است و مرگ غیر ... مطالب بیشتر