وقتی کودکان تشنج می کنندچه باید کرد ….؟؟

 وقتی کودکان تشنج می کنندچه باید کرد ....؟؟  حالت غش و تشنج بیشتر در کودکان دیده می شود و در این حالت مادر نگران است و خونسردی خود را از دست می دهد و نمیداند که ... مطالب بیشتر