علایم رگ به رگ شدن چیست..؟؟

علایم رگ به رگ شدن چیست..؟؟  رگ به رگ شدن در واقع پارگی ناکامل یک لیگمان است. که می تواند به صورت حاد و یا مزمن باشد، یک رگ به رگ شدن حاد، توسط یک آسیب ... مطالب بیشتر