چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟

چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟   پارگی تاندون های شانه با افزایش سن، تاندون های اطراف شانه - و خصوصاً تاندون سوپرااسپیناتوس - دژنره می شود و به همین خاطر مستعد پارگی میگردد. در پارگی ... مطالب بیشتر