لوپرامید داروی شیمیایی بسیار خطرناک برای کودکان

لوپرامید داروی شیمیایی بسیار خطرناک برای کودکان  از جمله  داروھای شیمیایی و مرکب از مواد مصنوعی که به  مواد سمی وسموم متصل می شوند (حالت جذب کنندگی دارند)شامل: زغال ھای طبی، سیلیسیوم دی اکسید و کائولین ... مطالب بیشتر