طب گیاهی چینی راهی برای درمان گلومرولونفریت…

 طب گیاهی چینی راهی برای درمان گلومرولونفريت... به عارضه  که طی آن واحد تصفیه کننده  کلیه  به نام گلومرول دچار التهاب می گردند اصطلاحاً گلومرولونفریت می گویند.ملتهب شدن گلومرول  باعث می شود که کلیه توانایی خود ... مطالب بیشتر