عوامل ایجاد یا  تشدیدکننده  بیماری بر ص / بهق چیست ؟؟

عوامل ایجاد یا  تشدیدکننده  بیماری بر ص / بهق چیست ؟؟  عوامل ایجاد یا  تشدیدکننده:اختلال در عملکرد کبد و کلیه، استحمام زیاد، آلودگی خون، نور خورشید، سبزی، آب زیاد (استحمام و نوشیدن)، خوراکی های ... مطالب بیشتر