آشنایی با برخی عوامل ژنتیکی که باعث کاهش وزن جنین

آشنایی با برخی عوامل ژنتیکی که باعث کاهش وزن جنین  عوامل ژنتیکیبرخی عوامل ژنتیکی باعث می شود جنین کمتر از حد متوسط رشد کند. ناهنجاریهای قلبی و گردش خون در جنین. مثال ها شامل نقایص قلبیمادرزادی یا ... مطالب بیشتر