قرآن و ازدواج موقت / قسمت اول

قرآن و ازدواج موقت  "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه … "گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می گردد که از جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم" استفاده می شود، و آن عبارت است ... مطالب بیشتر

قرآن و ازدواج موقت / قسمت دوم 

مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنیمت)، و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل ... مطالب بیشتر