معرفی کامل گیاه شب بو در طب سنتی..!

معرفی کامل گیاه شب بو در طب سنتی..! شب بو در تحفه گوید: خیری اسم یونانی و فارسی آن گل شب بو است در عراق منثور نامند، سفید، سرخ و بنفش دارد. مطلق آن زرد و از ... مطالب بیشتر