آداب  عقیقه کردن و سر تراشیدن  /  قسمت دوم

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که عقیقه از باب قربانی نیست هر گوسفندی که باشد خوبست غرض گوشت است هر چند فربه تر باشد بهتر است و مشهور میان علماءِ ... مطالب بیشتر