همه چیز درمورد ویتامین B۶..!

همه چیز درمورد ویتامین B۶..! ویتامین B۶ این ویتامین نزد مادران شیرده از اهمیت ویژهای برخوردار است. ویتامین B۶ به سوخت و ساز کامل پروتئین و چربیها و تبدیل اسید تریپتوفان به نیاسین کملک می کند و ... مطالب بیشتر