آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن

آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن   به طور کلی هر دندان از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. تاج دندان که قسمت اصلی دندان بوده و خارج از لثه قرار گرفته و قابل رویت ... مطالب بیشتر