انقباض پوست ختنه گاه یا فیموز در کودکان چیست؟

انقباض پوست ختنه گاه یا فیموز در کودکان چیست؟  فیموز  به تنگی سوراخ پوست سر آلت به گونه ای که قابل پس کشیدن بر سر آلت نباشد،فیموز میگویند. گاهی اوقات فیموز در پی عفونتهایی از جمله التهاب ... مطالب بیشتر