بررسی عواملی که جنین را در معرض خطر عفونت قرار میدهد…

بررسی عواملی که جنین را در معرض خطر عفونت قرار میدهد...    برخی مطالعات در علم پزشکی حاکی از آن است که القای درد اختیاری ممکن است به افزایش زایمان های سزارین منجر شود. در صورتی که ... مطالب بیشتر