هر انچه باید در مورد دیالیز بدانید ….؟؟

  هر انچه باید در مورد دیالیز بدانید ....؟؟  در نارسایی کلیه، کلیه ها قادر به تصفیه خون از نمک های اضافی و محصولات زائد ناشی از سوخت و ساز نیستند. میزان این مواد در کوتاه ... مطالب بیشتر