آشنایی با پرکاربردترین اصطلاحات آرایشگران…

آشنایی با پرکاربردترین اصطلاحات آرایشگران...   اصطلاحاتی که آرایشگران به کار میبرند چه معنای دارند؟  آیا شما هنگامی که به آرایشگاه می روید، نام مدلی که میخواهید موهایتان را کوتاه کنید میدانید؟  اگر شما بار اول با نام آنها ... مطالب بیشتر