گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت سوم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی مسکن پر کردنی -سیاه دانه سائيده در روغن زيتون يا فلفل- سوخته لايه شراب- عاقرقرحا- شیر گیاه شیرسگ-مسکن و مخدر موضعی دندان بنگ، صمغ کاج، باریجه از ... مطالب بیشتر