میزان هر وعده غذایی چه مقدار باید باشد؟

میزان هر وعده غذایی چه مقدار باید باشد؟ مقدار غذای روزانه بایستی بر مبنای عادت باشد. شخصی تندرست باید آنقدر بخورد که احساس سنگینی نکند، شکمش نفخ نکند، غذا در گلویش نیاید و حالت تهوع ... مطالب بیشتر