اگر قصد بارداری دارید این موارد را ترک کنید…

اگر قصد بارداری دارید این موارد را ترک کنید...   استفاده از رویکردی مؤثر (و شادی بخش) در اکثر موارد، به والدین آینده توصیه شده است فقط آرام باشند و از فرایند اقدام برای بارداری لذت ببرند. اگر این ... مطالب بیشتر