آیا قند میوه ها طبیعی است..؟؟

آیا قند میوه ها طبیعی است..؟؟   قند میوه ها میوه ها سرشار از قند است و عضلات ما حریص آن . به همین جهت  میوه ها برای کارگرانی که کار سخت بدنی می کنند و یا ورزشکاران، ... مطالب بیشتر