دانستنی هایی از گیاه نایی بویا

دانستنی هایی از گیاه نایی بویا    نایی بویا ASORUS CALAMUL  گیاهی چند ساله و پربرگ با ریشه ضخیم و دارای ساقه ای با شاخه های متعدد و صاف بوده، درازی آن ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر ... مطالب بیشتر