کمی درباره نرمی استخوان (استئومالاسی)بدانید!!

کمی درباره نرمی استخوان (استئومالاسی)بدانید!! نرمی استخوان (استئومالاسی) چیست؟ استخوان (استئومالاسی OSteOmalacia) اثر معدنی شدن(مینرالیزاسیون) ناکافی یا تأخیری استخوان ایجاد می شود و باراشیتیسم دوران کودکی مطابقت دارد و در حقیقت فرم خفیف تر آن است و ... مطالب بیشتر

چگونه ازنرمی استخوانها جلوگیری کنیم؟!

چگونه ازنرمی استخوانها جلوگیری کنیم؟! نرمی استخوانها اگر دچار نرمی استخوان یاراشیتیسم شده اید، ضمن استفاده  زیاد از آفتاب مستقیم، خوراکی هایی که استخوان ها را محکم میکنند بیشتر مصرف کنید. مانند: ترب، تربچه، پسته وحشی، ... مطالب بیشتر

نرمی استخوان (راشیتیسم یا استئومالاسی) را با نور خورشید درمان کنید

                         نرمی استخوان (راشیتیسم یا استئومالاسی) راشیتیسم  (نرمی استخوان) چیست ؟تغییر شکل یافتن استخوان های بدن در اثر نرم وسست شدن انها را بیماری نرمی ... مطالب بیشتر