آزمایش زیرزبانی چیست؟

آزمایش زیرزبانی چیست؟  این آزمایش برای تشخیص آلرژی به وسیله برانگیختن نشانه های آلرژی و با قراردادن قطره  از مواد آلرژیزای رقیق شده زیرزبان انجام می شود. آزمایش مثبت وقتی گزارش می شود که بیمار اظهار ... مطالب بیشتر

آیا آلرژی غذایی می تواند نشانه های آلرژی تب یونجه را ایجاد کند؟

آیا آلرژی غذایی می تواند نشانه های آلرژی تب یونجه را ایجاد کند؟ اگر به مواد غذایی و گرده آلرژی داشته باشید، ممکن است حتی به بوی مقدار کمی غذا در فصل گرده افشانی حساسیت بسیار ... مطالب بیشتر