راست قامت باشید تا ترش نکنید…

راست قامت باشید تا ترش نکنید... سالم بودن و سالم ماندن بطورکلی رموزی دارد مثل ۱ - صحیح راه رفتن. ۲ - صحیح نشستن، ۳ - صحیح ایستادن ۴.صحیح کار کردن بهرحال این روزها روزهای بهار است و ... مطالب بیشتر