آَشنایی با برخی  ناهنجاری های جنینی

 آَشنایی با برخی  ناهنجاری های جنینی   تاریخ دقیق زایمان شما: سونوگرافی نشان می دهد جنین از تاریخ آخرین قاعدگی شما کوچک تر است یا بزرگتر. اگر اندازه سری - باسنی (که از تاج سر جنین تا ... مطالب بیشتر