هیپاتیت حاد را بشناسید!!!

هیپاتیت حاد را بشناسید!!! هیپاتیت حاد چیست؟ به التهاب کوتاه مدت کبد اصطلاحاً هپاتیت حادگفته می شود.علائم بیماری هپاتیت حاد معمولا به طور ناگهانی و بی مقدمه بروز می کند.در اکثر موارد علائم این بیماری ظرف مدت ... مطالب بیشتر