بیماری هایی که روی جنین تاثیر می گذارد

بیماری هایی که روی جنین تاثیر می گذارد بیماری های ویروسی در جنین بیشتر بیماریهای ویروسی در دوران بارداری در جنین ایجاد ناهنجاری و نقص خلقتی میکند که عبارتند از:سرخجه: مهم ترین بیماری ویروسی سرخجه یا سرخک ... مطالب بیشتر